KLUB ZAVODA

 

Kaj je klub zavoda in kakšen je njegov namen?

V klub zavoda se lahko včlanijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo s statutom določene pogoje.
Organizacije včlanjene v klub zavoda intenzivneje sodelujejo z zavodom in imajo zaradi tega od zavoda tudi koristi.
O včlanitvi v klub in prenehanju članstva odloči z obrazloženim sklepom svet zavoda z navadno večino.
Zavod za člane kluba izvaja dejavnosti in opravlja storitve pod pogoji, ki jih določi svet zavoda. Pogoji so za člane kluba ugodnejši kot za druge uporabnike storitev.
Člani kluba, razen ustanoviteljev, so dolžni prispevati letni prispevek, ki ga določi svet zavoda. Iz utemeljenih razlogov se članu kluba lahko plačilo prispevka zniža. S članom kluba lahko zavod sklene posebno pogodbo o sodelovanju, če je obseg poslovanja z njim večji.
Če član kluba ne izpolnjuje več pogojev za članstvo v klubu ali če ne prispeva letnega prispevka, se mu status člana kluba odvzame.

Pogoji za članstvu v klubu

Organizacija mora izpolnjevati naslednje zahteve:
• je prostovoljno ustanovljena;
• je formalizirana;
• ni ustanovljena zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička
• je neodvisna od vlade, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij
• cilji in vrednote organizacije niso v službi lastnih koristi organizacije; cilj je delovanje v javnem življenju nasploh v zvezi z vprašanji povezanimi s koristmi ljudi, posameznih skupin ali družbe kot celote
• ne ukvarja se z uresničevanjem gospodarskih ali stanovskih interesov svojih članov.

Organizacija ob vložitvi prošnje za članstvo v klubu predloži:


• pristopno izjavo;
• statut ali akt oz. pogodbo o ustanovitvi
• obvestilo statističnega urada ali potrdilo o registraciji oz. izpis iz sodnega registra ali odločba upravne enote;
• davčno številko;
• finančno poročilo ali bilanco uspeha za zadnji dve leti poslovanja
• programsko poročilo za zadnji dve leti delovanja

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©GRCA.org Vse pravice pridržane